sqlfront.h 没有那个文件或目录

2014年4月23日 17:12

 • 安装pymssql,出现下面情况
[wyq@localhost ~]$ sudo pip install pymssql
Downloading/unpacking pymssql
 Downloading pymssql-2.1.0.tar.bz2 (1.9MB):  0% 8.2kB
 Downloading pymssql-2.1.0.tar.bz2 (1.9MB): 1.9MB downloaded
 Running setup.py egg_info for package pymssql
  setup.py: platform.system() => 'Linux'
  setup.py: platform.architecture() => ('64bit', 'ELF')
  setup.py: platform.linux_distribution() => ('Fedora', '20', 'Heisenbug')
  setup.py: platform.libc_ver() => ('glibc', '2.2.5')
  setup.py: Not using bundled FreeTDS
  setup.py: include_dirs = ['/usr/local/include']
  setup.py: library_dirs = ['/usr/local/lib']
  
  warning: no files found matching 'pymssql_version.py'
  warning: no files found matching 'win32/freetds.zip'
  warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'docs/_build'
Installing collected packages: pymssql
 Running setup.py install for pymssql
  setup.py: platform.system() => 'Linux'
  setup.py: platform.architecture() => ('64bit', 'ELF')
  setup.py: platform.linux_distribution() => ('Fedora', '20', 'Heisenbug')
  setup.py: platform.libc_ver() => ('glibc', '2.2.5')
  setup.py: Not using bundled FreeTDS
  setup.py: include_dirs = ['/usr/local/include']
  setup.py: library_dirs = ['/usr/local/lib']
  building '_mssql' extension
  gcc -pthread -fno-strict-aliasing -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -D_GNU_SOURCE -fPIC -fwrapv -DNDEBUG -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -D_GNU_SOURCE -fPIC -fwrapv -fPIC -I/usr/local/include -I/usr/include/python2.7 -c _mssql.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/_mssql.o -DMSDBLIB
  _mssql.c:346:22: 致命错误:sqlfront.h:没有那个文件或目录
   #include "sqlfront.h"
             ^
  编译中断。
  error: command 'gcc' failed with exit status 1
  Complete output from command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/tmp/pip_build_root/pymssql/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-K_4vEY-record/install-record.txt --single-version-externally-managed:
  setup.py: platform.system() => 'Linux'

setup.py: platform.architecture() => ('64bit', 'ELF')

setup.py: platform.linux_distribution() => ('Fedora', '20', 'Heisenbug')

setup.py: platform.libc_ver() => ('glibc', '2.2.5')

setup.py: Not using bundled FreeTDS

setup.py: include_dirs = ['/usr/local/include']

setup.py: library_dirs = ['/usr/local/lib']

running install

running build

running build_ext

building '_mssql' extension

creating build

creating build/temp.linux-x86_64-2.7

gcc -pthread -fno-strict-aliasing -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -D_GNU_SOURCE -fPIC -fwrapv -DNDEBUG -O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic -D_GNU_SOURCE -fPIC -fwrapv -fPIC -I/usr/local/include -I/usr/include/python2.7 -c _mssql.c -o build/temp.linux-x86_64-2.7/_mssql.o -DMSDBLIB

_mssql.c:346:22: 致命错误:sqlfront.h:没有那个文件或目录

 #include "sqlfront.h"

           ^

编译中断。

error: command 'gcc' failed with exit status 1

----------------------------------------
Cleaning up...
Command /usr/bin/python -c "import setuptools;__file__='/tmp/pip_build_root/pymssql/setup.py';exec(compile(open(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-K_4vEY-record/install-record.txt --single-version-externally-managed failed with error code 1 in /tmp/pip_build_root/pymssql
Traceback (most recent call last):
 File "/bin/pip", line 9, in <module>
  load_entry_point('pip==1.4.1', 'console_scripts', 'pip')()
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip/__init__.py", line 147, in main
  return command.main(args[1:], options)
 File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip/basecommand.py", line 169, in main
  text = '\n'.join(complete_log)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe8 in position 21: ordinal not in range(128)
 • 需要安装freetds
sudo yum install freetds-devel
SQLServer和Sybase使用的协议是TDS协议,linux中使用freetds连接SQLServer.
 
 

Tags: sqlserver;python;pymssql
评论(0) 阅读(2994)

净空法师:听经的好处,就像用火去点燃湿透的木头

2014年4月15日 06:43

我们听经有没有好处?有好处,这个好处就是薰习,一遍一遍的薰习,你才能真觉悟。我们像一根木头掉在水里,在水里泡了几千年,湿透了,今天拿出来用一支火柴去把它点燃,能不能点燃?点不燃。不要紧,再点一支,点上一万支,点上十万支,点上一百万支,点燃了。这叫什么?长时薰修,肯定它会燃的,木头怎么会不燃?水里面泡久了,就是习气太深、习气太重,经虽然是听明白,回不了头来,一转眼老毛病又发了,就这么个道理,怎么点都点不燃。这就说明长时薰修的必要。

像惠能大师那种人,那一点就燃,佛法里称他做上上根人。怎么那么容易就开悟?祖师大德告诉我们,他不是偶然的,他是无量劫就在修大乘。就好像这一根泡在水里的木头,它已经被燃烧过一百万次,还没有点著,这一支就把它点著。我们呢?我们前面没有这个数字,没有长时间薰修。有没有薰修?肯定有,如果要是没有的话,这个经你听不下去,你在这里两小时坐不住。你不相信到外面找个人来,你叫他在这里坐两个钟点,他能坐五分钟就不错,坐不住!那就是什么?他没善根。你能坐得住,证明你过去决定不止一世、二世、三四五世,你大概至少也有十几二十世的薰修,你听到佛法才能欢喜,才欢欢喜喜能坐两个钟点,天天都会来,不是容易事情。还是转不过来,就是习气太重,烦恼太深,天天薰习对你就有很大的帮助。如果每天不间断,连续薰个十年、二十年、三十年,你成功了,你就会大彻大悟。

净土宗的人大彻大悟就是彻底放下,身心世界、世出世法统统放下,一部经、一句佛号。这是什么?这是真正觉悟的人,不是真正觉悟的人做不到。诸位细细想想,取西方极乐世界,亲近阿弥陀佛,不是难事。善导大师所说「万修万人去」,一个都不漏,这个话是真的,不是假的。李老师告诉我们,一万个念佛人,真正能往生的也只有三、五个人。他的话也是真的,不是假的。为什么?大多数念佛人不想去,口里想,心里不想,口里说要去,心里对这个世间还留恋得很,不肯放下,不是去不了,不想去那就没法子。所以能不能往生,权操在你自己手上,谁都管不了。往生的权不是在阿弥陀佛手上,这个要知道,在自己的手上,自己想不想去。

评论(0) 阅读(1032)

cnpm包管理工具

2014年3月26日 14:33

通常的包管理工具是npm,npm使用的镜像源在国外,经常被gfw屏蔽掉.

发现另一个包管理工具cnpm,可以正常使用.

 • 安装cnpm

npm install -g cnpm --registry=http://r.cnpmjs.org

 • 使用

cnpm install package

用法与npm一样

Tags: npm nodejs
评论(0) 阅读(961)

npm无反应

2014年3月25日 15:42

通过npm安装node包时,发现卡住了,没有反应

查找原因

加上参数-verbose,查看详细信息
发现卡在下面这个地方
npm http GET https://registry.npmjs.org/express
npm info retry will retry, error on last attempt: Error: connect ETIMEDOUT
通过提示知道应该是出现超时.

解决方法

最后找到,通过修改它的安装源,换成国内的http://registry.cnpmjs.org 即可.
 • config命令
npm config set registry http://registry.cnpmjs.org
npm info underscore
 • 命令行指定
npm --registry http:/registry.cnpmjs.org install express
 • 修改~/.npmrc配置文件,加入以下内容
registry = http://registry.cnpmjs.org

cnpm

更方便的方法是使用cnpm,安装后用法与npm一样
sudo npm install -g cnpm --registry http://r.cnpmjs.org
 

 

Tags: nodejs
评论(0) 阅读(2972)

linux端口使用权限

2014年3月25日 09:55

在Linux系统中,监听1024以下端口需要root权限。因此,如果想监听80,需要使用sudo命令启动程序。
 • 示例
[wyq@localhost ~]$ python -m SimpleHTTPServer 80
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib64/python2.7/runpy.py", line 162, in _run_module_as_main
  "__main__", fname, loader, pkg_name)
 File "/usr/lib64/python2.7/runpy.py", line 72, in _run_code
  exec code in run_globals
 File "/usr/lib64/python2.7/SimpleHTTPServer.py", line 220, in <module>
  test()
 File "/usr/lib64/python2.7/SimpleHTTPServer.py", line 216, in test
  BaseHTTPServer.test(HandlerClass, ServerClass)
 File "/usr/lib64/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 595, in test
  httpd = ServerClass(server_address, HandlerClass)
 File "/usr/lib64/python2.7/SocketServer.py", line 419, in __init__
  self.server_bind()
 File "/usr/lib64/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 108, in server_bind
  SocketServer.TCPServer.server_bind(self)
 File "/usr/lib64/python2.7/SocketServer.py", line 430, in server_bind
  self.socket.bind(self.server_address)
 File "/usr/lib64/python2.7/socket.py", line 224, in meth
  return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 13] Permission denied

 

评论(0) 阅读(1285)

nodejs理解[笔记]

2014年3月24日 10:47

 
node.js是什么
node 是一个服务器端 JavaScript 解释器,它将改变服务器应该如何工作的概念。它的目标是帮助程序员构建高度可伸缩的应用程序,编写能够处理数万条同时连接到一个(只有一个)物理机的连接代码。
 
Node 旨在解决什么问题?
当前服务瓶颈:服务器能够处理的并发连接的最大数量。
 
Node 解决这个问题的方法:更改连接到服务器的方式。每个连接发射一个在 Node 引擎的进程中运行的事件,而不是为每个连接生成一个新的 OS 线程(并为其分配一些配套内存)。Node 声称它绝不会死锁,因为它根本不允许使用锁,它不会直接阻塞 I/O 调用。Node 还宣称,运行它的服务器能支持数万个并发连接。
 
 
Node 如何工作?
Node 本身运行 V8 JavaScript。
什么是 V8?V8 JavaScript 引擎是 Google 用于其 Chrome 浏览器的底层 JavaScript 引擎。
 
Node 使用事件驱动编程模型。
 
Node 适用场景?
Node 非常适合以下情况:在响应客户端之前,您预计可能有很高的流量,但所需的服务器端逻辑和处理不一定很多。
 
典型示例:
 • RESTfull API
提供 RESTful API 的 Web 服务接收几个参数,解析它们,组合一个响应,并返回一个响应(通常是较少的文本)给用户。这是适合 Node 的理想情况,因为您可以构建它来处理数万条连接。它仍然不需要大量逻辑;它本质上只是从某个数据库中查找一些值并将它们组成一个响应。由于响应是少量文本,入站请求也是少量的文本,因此流量不高,一台机器甚至也可以处理最繁忙的公司的 API 需求。
 • Twitter队列
想像一下像 Twitter 这样的公司,它必须接收 tweets 并将其写入数据库。实际上,每秒几乎有数千条 tweet 达到,数据库不可能及时处理高峰时段所需的写入数量。Node 成为这个问题的解决方案的重要一环。如您所见,Node 能处理数万条入站 tweet。它能快速而又轻松地将它们写入一个内存排队机制(例如 memcached),另一个单独进程可以从那里将它们写入数据库。Node 在这里的角色是迅速收集 tweet,并将这个信息传递给另一个负责写入的进程。想象一下另一种设计(常规 PHP 服务器会自己尝试处理对数据库本身的写入):每个 tweet 都会在写入数据库时导致一个短暂的延迟,因为数据库调用正在阻塞通道。由于数据库延迟,一台这样设计的机器每秒可能只能处理 2000 条入站 tweet。每秒处理 100 万条 tweet 则需要 500 个服务器。相反,Node 能处理每个连接而不会阻塞通道,从而能够捕获尽可能多的 tweets。一个能处理 50,000 条 tweet 的 Node 机器仅需 20 台服务器即可。
 • 电子游戏统计数据
如果您在线玩过《使命召唤》这款游戏,当您查看游戏统计数据时,就会立即意识到一个问题:要生成那种级别的统计数据,必须跟踪海量信息。这样,如果有数百万玩家同时在线玩游戏,而且他们处于游戏中的不同位置,那么很快就会生成海量信息。Node 是这种场景的一种很好的解决方案,因为它能采集游戏生成的数据,对数据进行最少的合并,然后对数据进行排队,以便将它们写入数据库。使用整个服务器来跟踪玩家在游戏中发射了多少子弹看起来很愚蠢,如果您使用 Apache 这样的服务器,可能会 有一些有用的限制;但相反,如果您专门使用一个服务器来跟踪一个游戏的所有统计数据,就像使用运行 Node 的服务器所做的那样,那看起来似乎是一种明智之举.
 
来源 http://www.ibm.com/developerworks/cn/opensource/os-nodejs/
 
 

Tags: nodejs
评论(0) 阅读(856)

invalid request block size: 21573 (max 4096)...skip错误原因

2014年3月19日 11:21

有如下测试代码
 • test.py
#!/usr/bin/python

def application(env, start_response):
  start_response('200 OK', [('Content_Type', 'text/html')])
  return "Congraduation!!! uWSGI Testing OK!!!"
 • 以uwsgi方式启动
uwsgi -s :8080 --wsgi-file test.py -M -p 20
 • 访问
在浏览器输入http://0.0.0.0:8080/ 浏览器提示"未收到数据",后台出现错误提示
invalid request block size: 21573 (max 4096)...skip
 • 错误原因
usgi参数-s表示以socket方式提供通信端口,默认的协议是tcp.
通过浏览器访问使用的协议是http.
 • 正确方式
* 直接提供http服务
uwsgi --http :8080 --wsgi-file test.py -M -p 20
 
* ngix+uwsgi
通过nginx访问uwsgi,uwsgi则可使用以下方式启动
uwsgi -s :8080 --wsgi-file test.py -M -p 20
 

Tags: uWSGI
评论(0) 阅读(8519)

由于帐户限制,您无法登录

2014年3月17日 17:47

远程登陆没有密码的windows系统,出现“由于帐户限制,您无法登录”
 
解决办法
* 进入本地安全策略:
cmd里运行secpol.msc
* 禁用服务
本地安全策略 --> 安全选项 -->账户:使用空密码的本地账户只允许进行控制台登陆
 

Tags: windows;远程桌面
评论(0) 阅读(827)

刘素云老师:极乐归舟

2014年3月16日 23:32

极乐归舟之一(六首偈颂)
2014-03-14
(一)
听经好,听经妙,听经使人心开窍。
开启心窍智慧生,人生快乐又逍遥。

(二)
听经十几载,佛说理渐明,
念佛知法味,今生回家门。

(三)
恩师讲法几十年,能有几人听明白?
几人识得回家路,几人极乐无量年。

(四)
念佛好,念佛妙,念佛成就菩提道,
你念佛来佛念你,永远和佛一频道。

(五)
日日恩师对面坐,恩师讲法我听课。
宇宙真相告诉我,我随恩师回极乐。

(六)
六凡四圣皆心造,起心动念皆是染。
当下安住不取相,对境无心就是禅。

 

极乐归舟之二(十首偈颂)

(一)
明师非名师,明师是真师。
真师教真相,切莫离明师。


(二)
恩师对面坐,为我在演说。
他在告诉我,莫要恋娑婆。
 

(三)
八十八岁老人家,六十几载弘佛法。
一部经典传天下,度众无量早回家。
 

(四)
罕见老人大胸怀,荣辱不惊心坦然。
笑对人生坎坷路,身心净洁六时安。
 

(五)
一代宗师寓教於世,大智无我通达无碍。
诸法平等法法第一,天地人师众生景仰。
 

(六)
恩师慈眼望着我,仿佛殷殷在嘱托。
六道轮回苦啊苦,速去西方见弥陀。
 

(七)
发大愿,力弘大乘。
信愿行,竭诚修行。
倡净土,勇往直前。
撒法雨,遍润群萌。
 

(八)
弘愿悲心照大千,功德无量法界传。
一花甲子讲妙法,救度众生离苦难。
 

(九)
菩萨心量大,师为我表法。
笑对千夫指,带众早回家。
 

(十)
恩师知我心,师生心相印。
相视一抿笑,佛印传入心。

评论(0) 阅读(1342)

fedora中iptables与firewall的关系

2014年3月13日 16:09

fedora上有两个防火墙iptables和firewall.
 
它们间的关系
iptables用于过滤数据包,属于网络层防火墙.
firewall能够允许哪些服务可用,那些端口可用.... 属于更高一层的防火墙。
 
firewall的底层是使用iptables进行数据过滤,建立在iptables之上。
 
默认的iptables配置
[wyq@localhost ~]$ sudo iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination 
 
firewall启动后,查看iptables的配置
可以看到,firewall修改了iptables中链路
[wyq@localhost sysconfig]$ sudo iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      ctstate RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
INPUT_direct all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
INPUT_ZONES_SOURCE all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
INPUT_ZONES all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
ACCEPT   icmp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
REJECT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      reject-with icmp-host-prohibited

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination     
ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      ctstate RELATED,ESTABLISHED

...........
 
 
firewall可以提供高层的防火墙。
 
所以fedora系统中的设置防火墙,最好使用firewall
 

Tags: 防火墙;firewall;iptables
评论(2) 阅读(2990)